flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ПОЛОЖЕННЯ

 ПОЛОЖЕННЯ

                       Про забезпечення доступу до публічної інформації у Кремінському районному суді Луганської області

Розділ I. Загальні положення.

 

1.1. Це Положення розроблене на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI (далі - Закон) та визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Кремінського районного суду Луганської області та інформації, що становить суспільний інтерес.

1.2. Кремінський районний суд Луганської області є суб'єктом відносин у сфері доступу до публічної інформації, а саме розпорядником інформації, який при вирішенні питань щодо доступу до інформації керується Законом.

1.3. В Кремінському районному суді Луганської області визначено відповідальну особу за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у розпорядженні суду (далі – відповідальна особа),  завданням якої є забезпечення опрацювання, систематизації, аналізу та контролю щодо задоволення запитів на інформацію та надання консультацій під час оформлення запитів.

1.4. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства у Кремінському районному суді, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

Розділ II. Порядок доступу до інформації.

2.1. Доступ до інформації забезпечується шляхом:

-    систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

· на офіційному веб-сайті Кремінського районного суду Луганської області у складі веб-порталу «Судова влада України»;

· на інформаційних стендах.

-    надання інформації за запитами на інформацію.

2.2. Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться в Кремінському районному суді Луганської області, підлягають обов'язковій реєстрації, що має містити:

-    назву документа;

-    дату створення документа;

-    дату надходження документа;

-    джерело інформації (автор, відповідний підрозділ);

-    передбачену Законом підставу віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом;

-    строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом;

-    галузь;

-    ключові слова;

-    тип, носій (текстовий документ, плівки, відеозаписи, аудіо записи тощо);

-    вид (нормативні акти, угоди, рішення,  протоколи,  звіти, прес-релізи);

-    проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо);

-    форму та місце зберігання документа тощо.

2.3. Запитувачами інформації можуть бути фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної  особи,  крім  суб'єктів владних повноважень.

2.4. Запитувач має право звернутися до Кремінського районного  суду Луганської області із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.5. Відповідальна особа зобов’язана:

-   оприлюднювати інформацію про діяльність Кремінського районного  суду Луганської області та прийняті рішення;

-   систематично вести облік документів, що знаходяться в володінні Кремінського районного суду Луганської області;

-   вести облік запитів на інформацію;

-    у спеціально визначеному місці для роботи запитувачів з документами чи їх копіями забезпечувати можливість робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації;

-    надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації.

2.6. У випадку якщо Кремінський районний  суд Луганської області володіє інформацією про особу, відповідальна особа зобов'язана:

-    надавати таку інформацію безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених Законом;

-    використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений Законом;

-    вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;

-    виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.

Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.

2.7. Система обліку публічної інформації не може бути віднесена до категорії інформації з обмеженим доступом.

2.8. Відповідальна особа несе відповідальність за забезпечення доступу до системи обліку відповідно до Закону.

Розділ IIІ. Оприлюднення інформації, що знаходиться у володінні Кремінського районного суду Луганської області

3.1. Відповідальна особа зобов'язана оприлюднювати невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа:

-    інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрямки діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо) Кремінського районного суду Луганської області;

-    нормативні акти Кремінського районногоо суду Луганської області інформацію про нормативно-правові засади діяльності Кремінського районного суду Луганської області;

-    порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень Кремінського районного суду Луганської області, дій чи бездіяльності;

-    інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень Кремінського районного суду Луганської області;

-    загальні правила роботи Кремінського районного суду Луганської області, правила внутрішнього трудового розпорядку;

-    інформацію про діяльність Кремінського районного суду Луганської області, а саме про:

-    місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адресу офіційного веб-сайту та електронної пошти;

-    прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адресу електронної пошти  голови Кремінського районного  суду Луганської області та його заступника, а також керівника апарату суду, основні   функції структурних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

-    розклад роботи та графік прийому громадян;

-    вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

-    порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження відповідей Кремінського районного суду Луганської області;

3.2. Інформація для оприлюднення на веб-сайті Кремінського районного суду Луганської області у складі веб-порталу  «Судова влада України» передається для оприлюднення із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації відповідальній особі.

3.3. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, що застосовуються у зв'язку з цим.

Розділ IV. Реєстрація запитів та порядок надання відповідей на запити.

4.1. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.  Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на  вибір запитувача.

4.2. Письмовий запит подається в довільній формі.

4.3. Запит на інформацію має містити:

-    ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

-    загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

 -    підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

У разі недотримання зазначених вимог, Кремінський районний  суд має право відмовити в задоволенні запиту.

4.4. Діловодство щодо запитів на інформацію ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається в Кремінському районному суді на відповідальну особу;

4.5. Усі запити на інформацію, що надійшли до Кремінського районного суду мають реєструватися в день їх надходження в реєстраційно-контрольних картках, або в журналах.

Конверти, у яких надійшли запити поштою, зберігаються разом із запитом;

Запити, подані під час особистого прийому, також підлягають реєстрації.

4.6. Для реєстрації запитів на інформацію на нижньому полі першого аркуша запиту праворуч або на іншому вільному від тексту місці запиту ставиться штамп Кремінського районного суду. На відтиску штампа зазначається дата надходження запиту та його реєстраційний індекс.

4.7. Реєстраційний індекс запиту, що надійшов до Кремінського районного суду Луганської області, складається з початкової літери прізвища запитувача та порядкового номера запиту, що надійшов, наприклад: К-356. Реєстраційний індекс може бути доповнений іншими позначеннями, що забезпечують систематизацію, пошук, аналіз і зберігання запитів на інформацію.

4.8.У разі надходження повторних запитів їм надається черговий реєстраційний номер, а у відповідній графі реєстраційно-контрольної картки, журналу зазначається реєстраційний номер першого запиту.

Повторними вважаються запити, у яких:

-  Оскаржується відповідь на попередній запит, що надійшов до Кремінського районного суду Луганської області.

-   Повідомляється про несвоєчасну відповідь на попередній запит, якщо з часу надходження останнього минув установлений законодавством термін розгляду і відповідь запитувачу не надавалась.

-   Не надана відповідь по суті або надана не в повному обсязі на перший запит.

-   Звертається увага на інші недоліки, допущені при наданні інформації, запитуваної в попередньому запиті.

Запити одного й того ж запитувача з одного й того ж питання, що надіслані різним адресатам і надійшли на розгляд Лисичанського міського суду Луганської області, обліковуються за реєстраційними індексами першого запиту з додаванням порядкового номера, що проставляється через дріб, наприклад: К-356/1, К-356/2, К-356/3.

4.9. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подати запит шляхом заповнення відповідних форм (додатки 1-3), котрі можна отримати у відповідальної особи Кремінського районного суду Луганської області та на офіційному сайті Кремінського районного суду Луганської області у складі веб-порталу «Судова влада України».

4.10. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні  можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити  відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

4.12. Відповідальна особа має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.13. У разі якщо питання, порушенні у запиті, потребують надання додаткової інформації, відповідальна особа може витребувати її від територіального управління в Луганській області. У такому випадку територіальне управління повинне надати додаткову інформацію відповідальній особі не пізніше двох днів з моменту її витребування.

4.14. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

4.15. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації  або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, відповідальна особа може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку необхідно повідомити запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.16. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

-    прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

-    дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

-    причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений Законом строк;

-    строк, у який буде задоволено запит;

-    підпис.

4.17. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначається Лисичанським міським судом Луганської області  на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо Кремінським районним судом Луганської області не встановлено розмір плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

4.18. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, затверджується наказом голови Кремінського районного суду Луганської області та оприлюднюється у встановленому порядку, визначеному цим Положенням.

4.19. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. Не належать до інформації з обмеженим доступом декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які обіймають посаду державного службовця першої або другої категорії. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

Розділ V. Порядок відмови у задоволенні запитів та оскарження рішень, дій чи бездіяльності територіального управління.

5.1.  Кремінський районний суд Луганської області має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

-    якщо не володіє і не зобов'язане відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

-    інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до Закону;

-    особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені Законом фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

-    не дотримано вимог до запиту на інформацію,  передбачених Законом.

5.2. Відповідь про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Якщо Кремінський районний суд Луганської області не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, відповідальна особа зобов'язана направити цей запит належному державному органу з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним державним органом.

5.3. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

-    прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

-    дату відмови;

-    мотивовану підставу відмови;

-    порядок оскарження відмови;

-    підпис.

5.4. Рішення, дії чи бездіяльність відповідальної особи можуть бути оскаржені до суду.

5.5. Запитувач має право оскаржити:

-    відмову в задоволенні запиту на інформацію;

-    відстрочку задоволення запиту на інформацію;

-    ненадання відповіді на запит на інформацію;

-    надання недостовірної або неповної інформації;

-    несвоєчасне надання інформації;

-    невиконання Кремінським районним судом Луганської області обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до Закону;

5.6. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності Кремінського районного суду Луганської області до суду здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5.7. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

-    ненадання відповіді на запит;

-    ненадання інформації на запит;

-    безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

-    не оприлюднення інформації відповідно до Закону;

-    надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

-    несвоєчасне надання інформації;

-    необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

-    нездійснення реєстрації документів;

-    навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

5.8. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному Законом.

5.9. Посадові та службові особи Кремінського районного суду Луганської області не підлягають юридичній відповідальності, незважаючи на порушення своїх обов'язків, за розголошення інформації про правопорушення або відомостей, що стосуються серйозної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю, якщо особа при цьому керувалася добрими намірами та мала обґрунтоване переконання, що інформація є достовірною, а також містить докази правопорушення або стосується істотної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю.

                                                                                                             Додаток 1.

Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб в письмовому виді.

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

Розпорядник інформації: 

Кому: Кремінському районному суду Луганської області

 

П.І.Б. запитувача

 

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

 

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про …

 

/Загальний опис інформації/

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

 

Поштою

/Вказати поштову адресу/

 

Факсом

/Вказати номер факсу/

 

Електронною поштою

/Вказати Е-mail/

 

В усній формі

/Вказати номер телефону/

 

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон

 

 

Дата запиту, підпис

 

 

 

Зареєстровано____________________________________________

_________________________________________________________

 

Додаток 2.

Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб в письмовому виді.

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

Розпорядник інформації: 

Кому: В.о. голові Кремінського районного суду Луганської області

 

Організація, юридична особа

 

 

П.І.Б. представника запитувача, посада

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

 

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про …

 

/Загальний опис інформації/

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

 

Факсом

/Вказати номер факсу/

 

Електронною поштою

/Вказати Е-mail/

Підкреслити обрану категорію

 

Контактний телефон

 

 

Дата запиту, підпис

 

 

Зареєстровано____________________________________________

_________________________________________________________

 

Додаток 3.

Форма для подання інформаційного запиту від об’єднань громадян в письмовому виді.

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

Розпорядник інформації: 

Кому: В.о. голові Кремінського районного суду Луганської області

 

Організація

 

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

 

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про …

 

/Загальний опис інформації/

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

 

Поштою

/Вказати поштову адресу/

 

Факсом

/Вказати номер факсу/

 

Електронною поштою

/Вказати Е-mail/

 

В усній формі

/Вказати номер телефону/

 

Підкреслити обрану категорію

 

Контактний телефон

 

 

Дата запиту, підпис

 

 

 

Зареєстровано____________________________________________

_________________________________________________________ 


 
 
інформації Кремінського районного суду