flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Правила внутрішнього розпорядку

              ЗАТВЕРДЖЕНО

                              Рішенням загальних зборів

                      державних службовців

                                   Кремінського районного суду

               Луганської області

                                            Протокол № 1 від 10.01.2017 року 

 

 

ПРАВИЛА 
внутрішнього службового   розпорядку Кремінського районного суду Луганської області

 

І. Загальні положення

1. Правила внутрішнього трудового розпорядку Кремінського районного суду Луганської області визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Кремінського районного суду Луганської області, його апарату, режим роботи, умови перебування державного службовця в Кремінського  районному суді Луганської області  та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

2. Службова дисципліна в державному органі ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила внутрішнього службового розпорядку в Кремінського  районному суді Луганської області затверджуються загальними зборами (конференцією) державних службовців Кремінського  районного суду Луганської області  за поданням керівника апарату суду  і виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності) на основі Типових правил внутрішнього трудового розпорядку, затверджених Наказом Національного агентства з питань державної служби  України № 50 від 03.03.2016 року.

4. Правила внутрішнього службового розпорядку Кремінського  районного суду Луганської області доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють у суді,під підпис.

 

ІІ. Загальні правила етичної  поведінки в  Кремінського районному суді Луганської області

1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

ІІІ. Робочий час і час відпочинку державного службовця

1. Тривалість  робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.

2. У Кремінському районному суді Луганської  області встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю  роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихіднідні - субота і неділя.

Режим роботи суду встановлюється з урахуванням загально прийнятого режиму роботи підприємств, установ і організацій у певній місцевості.

 

У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи у відповідному органі державної влади (його структурному підрозділі), може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

3. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для державного службовця з урахуванням режиму роботи державного органу.

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить, як правило, 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

            Усуді встановлюється наступний режим роботи, якого зобов’язані дотримуватися усі працівники:

- початок роботи      - о 8.00 год.впродовж  тижня,

- перерва для відпочинку і харчування     - з 13.00 год.до 13 -  45 год. впродовж  тижня,

      - кінець робочого дня          - о 17.00 год., у п’ятницю – о 16 -  00 год.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному  робочому  тижні.

Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному  робочому  тижні не може  перевищувати 5 годин.

5. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових  обов’язків.

6. Облік робочого часу у державному органі здійснюється у відповідному журналі обліку робочого часу-табелі робочого часу (далі - журнал) або за допомогою відповідної електронної програми, що є складовою автоматизованої системи контролю доступу до приміщення Кремінського  районного суду Луганської області  (далі - система обліку робочого часу).

Для забезпечення контролю своєчасного виходу прибуття на роботу відомості зазначених систем обліку робочого часу подаються відповідальною особою за ведення кадрової роботи Кремінського  районного суду Луганської області.

7. Вихід державного службовця за межі адміністративної  будівлі державного органу у робочий час зі службових  питань  відбувається з відома  його  безпосереднього керівника. У державному органі  може  вестися журнал реєстрації  місцевих  відряджень.

 

ІV. Порядок повідомлення  державним  службовцем про свою  відсутність

1. Державний службовець повідомляє свого безпосередньогокерівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочомумісці.

3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника державної служби  щодо причин своєї  відсутності.

 

V. Перебування  державного  службовця в органі  державної влади у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може  залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) керівника апарату суду, про який повідомляється виборний орган первинної профспілкової організації (за наявності), в тому числі у  вихідні, святкові, не робочі  дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість  роботи понад установлену тривалість  робочого дня, а також у вихідні, святкові та не робочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години  протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Керівник  апарату суду  за потреби може  залучати  державних службовців цього державного органу до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і не робочі дні.

Чергування державного службовця після закінчення  робочого дня, у вихідні, святкові і не робочі дні здійснюється  згідно з графіком, який розробляється відповідальною особою за ведення кадрової роботи Кремінського  районного суду Луганської області і затверджується керівником апарату суду  за погодженням виборного органу первинної профспілкової  організації (за наявності).

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний  державний  службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.

4. У разі  залучення до чергування  після  закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочідні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна  інформація  подається відповідальною особою за ведення кадрової роботи Кремінського  районного суду Луганської області керівнику апарату суду  для внесення в установленному  порядку відповідних змін до такого графіка.

5. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня у державному органі  запроваджується  підсумований  облік  робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначенідні (час) державним  службовцям  надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються  відповідні дні відпочинку за заявами  державних  службовців.

6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість  робочого дня, а також у вихідні, святкові та не робочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей  віком до трьох  років. Жінки, які мають  дітей  віком  від 3 до 14 років  або  дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їх ньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їх ньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

VІ. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових  актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим  документом в електронній формі.

2. Нормативно-правовіакти, які підлягають  офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів  державної  влади та на власному  сайті такого державного органу.

 

VІІ. Дотримання   загальних  інструкцій з охорони  праці та протипожежної   безпеки

1. Керівник органу державної влади зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником органу державної влади покладені відповідні функції в такому органі.

2. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієнипраці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових  актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в органі державної влади відповідає керівник апарату суду  та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем

1. Державний  службовець  зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення у відповідному державному органі особі. Уповноважена особа зобов’язана  прийняти  справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується  уповноваженою особою відповідного державного органу, відповідальною особою за ведення кадрової роботи Кремінського  районного суду Луганської області та державним  службовцем, який  звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, який  звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший  примірник долучається до особової  справи   цього державного службовця.

 

ІХ. Прикінцеві положення

 

1. Недотримання  вимог правил внутрішнього  службового  розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чиним  законодавством.

2. Питання, пов’язаніі з застосуванням правил внутрішнього  службового  розпорядку, вирішуються  керівником апарату суду, а у випадках, передбачених чиним законодавством, - спільно або за згодою з виборним органом первинної профспілкової організації у разі її  наявності.